Mail me indien ...

 

 

Beste clubleden,
 
Indien er iemand vragen heeft over de website of een artikel wil plaatsen, een voorstel wil doen of zaken op de site wil zetten... laat het dan gerust eventje weten via dit mailadres.
 
 

ON3SD@proximus.be

 
Groeten,
Danny

H.K.H. Prinses Elisabeth

Besluit van de Raad van het BIPT van 23/09/2019 betreffende het gebruik van een speciale prefixe door alle radioamateurs die houder zijn van een belgische roepnaam ter gelegenheid van de verjaardag van H.K.H. Prinses Elisabeth van België

 

BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT

VAN 23 SEPTEMBER 2019

BETREFFENDE

HET GEBRUIK VAN EEN SPECIALE PREFIX DOOR ALLE RADIOAMATEURS

DIE HOUDER ZIJN VAN EEN BELGISCHE ROEPNAAM TER GELEGENHEID

VAN DE VERJAARDAG (18 JAAR) VAN HARE KONINKLIJKE HOOGHEID

PRINSES ELISABETH VAN BELGIË

 

INHOUDSOPGAVE

Inleiding.........................................................................................................................3

Voorwerp........................................................................................................................3

Wettelijk ka.....................................................................................................................3

Beslu..............................................................................................................................4

Beroepsmogelijkheden ..................................................................................................4

 

Inleiding

1. 25 oktober 2019 is de verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth van

België. De Belgen vieren dan de 18e verjaardag van de toekomstige eerste koningin,

vorstin der Belgen.

2. In dat kader heeft de Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs vzw, verder de

“UBA”, met het BIPT contact opgenomen om het aan de radioamateurs toe te staan voor

die gelegenheid een speciale prefix te gebruiken.

3. Omdat het BIPT zich wenst aan te sluiten bij de viering van die verjaardag wil het niet

alleen het verzoek van de UBA inwilligen, maar ook de mogelijkheid om die speciale

prefix te gebruiken, uitbreiden naar alle radioclubs die een Belgische roepnaam hebben.

Voorwerp

4. Dit besluit antwoordt op een verzoek van 3 september 2019 van de UBA om een speciale

radioprefix, “OR” te mogen gebruiken voor de radioamateurs die een Belgische

roepnaam hebben, om de 18e verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses

Elisabeth te vieren.

5. Momenteel is de roepnaam die voorbehouden is voor het radioamateurisme in België

samengesteld uit de prefix “ON” gevolgd door een cijfer en twee of drie letters.

6. Bij bepaalde grote aangelegenheden kunnen de erkende radioamateurverenigingen de

toestemming vragen om een andere prefix dan "ON” te gebruiken, om een bijzondere

stempel te drukken op dit evenement.

7. Gelet op de draagwijdte van het evenement is het BIPT van oordeel dat de mogelijkheid

om gebruik te maken van de speciale prefix “OR” ter ere van de 18 jaar van Hare

Koninklijke Hoogheid Prinses Elisabeth ook uitgebreid moest worden naar de

radioclubs, zodat een maximumaantal personen kunnen deelnemen aan dit evenement.

8. Dit besluit geldt niet voor het gebruik van een korte roepnaam (die in de suffix slechts

één letter telt), omdat daarin in sommige gevallen al een prefix “OR” staat, hetgeen tot

verwarring zou leiden bij de identificatie van de stations.

9. Het is evenmin van toepassing op onbemande stations want die stations zijn

internationaal verbonden via een roepnaam “ON0”. Ook hier moeten dus alle risico’s op

verwarring vermeden worden.

Wettelijk kader

10. Artikel 6/1, § 3, van het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private

radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde

middelen geeft het BIPT de bevoegdheid om overeenkomstig de internationale regels de

samenstelling van de roepnamen en de regels om deze toe te kennen, vast te stellen. Die

bepaling staat het aan het BIPT ook toe om een roepnaam te allen tijde te wijzigen.

 

Besluit

11. De Raad van het BIPT staat het aan elke houder van een Belgische roepnaam,

radioamateurs en radioclubs, toe om de prefix “OR” te gebruiken in plaats van de

standaardprefix “ON”, en dat tijdens de periode van 25 oktober 2019 tot en met 25

december 2019.

12. Dit besluit is niet van toepassing in het kader van het gebruik van een korte roepnaam of

van een onbemand station.

 

Beroepsmogelijkheden

Overeenkomstig artikel 2, § 1, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector hebt u de mogelijkheid om tegen dit besluit beroep in te stellen bij het Marktenhof, Poelaertplein 1, B1000 Brussel. Het beroep wordt, op straffe van nietigheid die ambtshalve wordt uitgesproken, ingesteld door middel van een ondertekend verzoekschrift dat wordt ingediend ter griffie van het hof van beroep van Brussel binnen een termijn van zestig dagen na de kennisgeving van het besluit of bij gebreke aan een kennisgeving, na de publicatie van het besluit of bij gebreke aan een publicatie, na de kennisname van het besluit.

Het verzoekschrift bevat op straffe van nietigheid de vermeldingen vereist door artikel 2, § 2, van de wet van 17 januari 2003 betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector. Indien het verzoekschrift elementen bevat die u als vertrouwelijk beschouwt, dan moet u dat uitdrukkelijk aangeven en op straffe van nietigheid, een niet-vertrouwelijke versie van dat verzoekschrift indienen. Het Instituut publiceert op zijn website het verzoekschrift dat door de griffie van het gerecht genotificeerd is. Elke belanghebbende partij kan in de zaak tussenkomen binnen dertig dagen na deze publicatie.

 

Axel Desmedt                     Jack Hamande                                   

Lid van de Raad                 Lid van de Raad

 

Luc Vanfleteren                  Michel Van Bellinghen

Lid van de Raad                 Voorzitter van de Raad

Repeater (ON0VRN) ON AIR...

 

Beste,

Om de werking van de analoge repeater (ON0VRN) te verbeteren is een wijziging aangebracht aan de antenne. Het is een proefopstelling met twee antennes. Ik zou deze opstelling tenminste voor twee weken behouden.

Graag zou ik wat activiteit op de repeater tijdens deze periode op prijs stellen.

Ik ben alvast benieuwd naar jullie bevindingen.

73' ON4MDB Marc

 

RX 439,450 MHz

TX 431,850 MHZ

UBA WWL Vriendenronde [...]

 

 

Beste,

Zie in "Het hoekske" de nieuwe uitgave van de UBA W-VL vriendenronde kalender 2020.

 

Met vriendelijke groeten,

Danny

ON3SD 

 

 

Vergadering KSD op 13 december

Vergadering KSD op 13 december aanstaande om 20:00

 

 

KSD Ronde op 10 december om [...]

KSD Ronde op 10 december van 20 uur tot 21 uur op 145.425 Mhz.

 

ON4KSD

ON4KSD Menu

Activiteiten

Nieuwjaarsdrink....

Datum bekent!

Zet het alvast

in je agenda. 

 

 

Beste Clubleden,

Noteer alvast dat onze Nieuwjaarsdrink op 10 januari zal doorgaan.

Met vriendelijke groetjes,

Serge ON8ODK 

 

Bezoekers

Vandaag84
Gisteren260
Deze week673
Deze maand1411
------------------------------------------
Totaal

74742

UBA | KOKSIJDE.BE | BIPT | QRZ.COM | ON4CKZ

----------------------------------------

Copyright © 2012. All Rights Reserved.